fbpx

Regulamin Serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY INTERNETOWEJ OCDRONY.PL

z dnia 16.02.2021.

§1

 1. Właścicielem platformy dostępnej pod adresem www.ocdrony.pl jest Michał Gumowski.

 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług, w tym w szczególności waru zasady zawierania umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pilotów bezzałogowych statków powietrznych znajdujących się  w  aktualnej  ofercie  z Ubezpieczycielem poprzez platformę internetową ocfly.pl za pośrednictwem Właściciela platformy.

 3. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Właściciela platformy.

 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – oznacza to niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

 2. Platformie internetowej – oznacza to stronę www.ocdrony.pl podłączoną do sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownik może zapoznać się z OWU i niniejszym Regulaminem, a także innymi dokumentami i informacjami niezbędnymi do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, uzyskać kalkulację składki ubezpieczeniowej, oraz zawrzeć Umowę ubezpieczenia.

 3. Agencie – oznacza to VIVIAMO Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Żeromskiego 13 A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465782, NIP 5993167095, REGON 081135100, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, opłaconym w całości.

 4. Dystrybutorze ubezpieczeń – oznacza to VIVIAMO Spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Żeromskiego 13 A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465782, NIP 5993167095, REGON 081135100, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, opłaconym w całości.

 5. Ubezpieczycielu – oznacza to Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22 A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033882, NIP 524-030-23-93, REGON 010594552, o kapitale zakładowym wynoszącym 110.382.876 zł, opłaconym w całości.

 6. Właścicielu platformy – Michał Gumowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Egida Michał Gumowski, pod adresem: ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 206, 10-006 Olsztyn, NIP 5782889035, REGON 280218064.

 7. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na Platformie internetowej, stanowiące integralną część Umowy, regulujące zawieranie i wykonywanie Umowy, prawa i obowiązki Stron Umowy, a także sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.

 8. Umowie ubezpieczenia – oznacza to umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pilotów bezzałogowych statków powietrznych zawarta pomiędzy Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem poprzez platformę internetową ocdrony.pl za pośrednictwem Właściciela platformy, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w Umowie Ubezpieczenia wypadku, a Użytkownik zobowiązuje się zapłacić składkę ubezpieczeniową.

 9. Umowie – oznacza to umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Platformy Internetowej.

 10. Użytkowniku – oznacza to osobę korzystającą z Platformy internetowej posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 11. Wniosku – jest to wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia, wypełniony przez Użytkownika na Platformie internetowej o dane niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, po uprzedniej kalkulacji składki ubezpieczeniowej.

§2

 1. Agent przy pomocy Platformy internetowej świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego umożliwiające Użytkownikowi, jako ubezpieczającemu, zawarcie Umowy Ubezpieczenia drogą elektroniczną.

 2. Użytkownik może za pośrednictwem Platformy internetowej zapoznać się aktualnie oferowanymi produktami ubezpieczeniowymi dedykowanymi pilotom bezzałogowych statków powietrznych znajdujących się w ofercie Ubezpieczyciela.

 3. Chcąc uzyskać kalkulację składki Użytkownik – przy pomocy kalkulatora składki – wskazuje pakiet ubezpieczenia oraz zakres ubezpieczenia. Wartość składki wyliczona przy pomocy kalkulatora składki stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 4. Wysokość składki ubezpieczeniowej obliczana jest na podstawie danych podanych przez Użytkownika oraz taryfy stawek składki ubezpieczeniowej obowiązującej w dniu wysyłania Wniosku, właściwych dla danego rodzaju ubezpieczenia poprzez wypełnienie obowiązkowych pól i podanie danych za pośrednictwem Platformy internetowej.

 5. Użytkownik jest zobowiązany przedstawić prawidłowe dane. Za przedstawienie danych niewłaściwych, błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 6. Przyjęcie oferty i zawarcie Umowy Ubezpieczenia następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika Wniosku i opłacenie składki zgodnie z niniejszym Regulaminem. Potwierdzenie zawarcia Umowy Ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail.

§3

 1. Użytkownik zawiera Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Platformy internetowej i przy udziale Agenta.

 2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem dochodzi z dniem wpłynięcia na rachunek bankowy Ubezpieczyciela składki ubezpieczeniowej, o ile płatność ta wpłynęła w terminie związania Ubezpieczyciela ofertą, po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Wniosku za pośrednictwem Platformy internetowej. W przypadku wysłania Wniosku bez opłacenia składki lub też opłacenia składki ubezpieczeniowej po ustaniu ważności oferty, nie dochodzi do zawarcia Umowy ubezpieczenia.

 3. Przed wypełnieniem i wysłaniem Wniosku oraz opłaceniem składki Użytkownik winien:

 1. zapoznać się z treścią Regulaminu, którego treść dostępna jest na Platformie internetowej,

 2. zapoznać się z treścią OWU i OWUD, które są dostępne na Platformie internetowej,

 3. zapoznać się z treścią Klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest na Platformie internetowej,

 4. zapoznać się z wysokością składki ubezpieczeniowej przy pomocy umieszczonego na Platformie internetowej kalkulatora składki.

 1. Prawa i obowiązki ubezpieczającego, ubezpieczonego i Ubezpieczyciela, opis świadczeń przysługujących z tytułu Umowy Ubezpieczenia i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem określone są w OWU.

 2. Umowa zawierana jest na podstawie:

 1. Regulaminu,

 2. OWU i OWUD ,

 3. Wniosku Użytkownika,

 4. kalkulacji składki ubezpieczeniowej otrzymanej przy pomocy kalkulatora składki dostępnego na Platformie internetowej.

 1. Użytkownik przed wysłaniem Wniosku potwierdza, iż akceptuje treść Regulaminu, OWU, OWUD oraz iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej RODO.

 2. Po przesłaniu Wniosku Użytkownik przechodzi do płatności, celem uiszczenia składki.

 3. W celu dokonania płatności Użytkownik dokonuje transakcji przez system płatności Tpay.

 4. W celu dokonania płatności Użytkownik przekierowany zostaje na stronę internetową firmy Tpay, gdzie następuje autoryzacja transakcji.

 5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności określają regulaminy poszczególnych operatorów płatności online.

 6. Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika na stronę Platformy internetowej gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu albo niepowodzeniu transakcji).

 7. Agent potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzez wysłanie polisy na adres e-mail wskazany przez Użytkownika we Wniosku.

 8. Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w polisie, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. Umowa ubezpieczenia może zostać przedłużona na zasadach określonych w OWU.

 9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania polisy Użytkownik powinien powiadomić Ubezpieczyciela o wszelkich niezgodnościach danych zawartych w polisie ze stanem faktycznym, w szczególności danymi podanymi przez niego we Wniosku oraz podać prawidłowe dane. Po otrzymaniu prawidłowych danych Ubezpieczyciel dokona stosownych zmian o czym zawiadomi Użytkownika przesyłając na podany przez niego adres e-mail informację o dokonanych zmianach.

 10. W czasie trwania danej Umowy Ubezpieczenia ubezpieczający ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie.

§ 5

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja warunków Regulaminu na Platformie internetowej jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą zaprzestania korzystania z Platformy internetowej lub z chwilą otrzymania przez Użytkownika polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 6

 1. Procedura określająca zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Ubezpieczyciela zawarta jest w OWU.

 2. Procedura określająca sposobu i termin składania reklamacji w zakresie związanym z korzystaniem z Platformy internetowej określona jest w ustępach poniższych.

 3. W zakresie opisanym w ust. 2 Użytkownik może zgłosić reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: ubezpieczenia@ocdrony.pl.

 4. Przesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko Użytkownika,

 2. pełen adres korespondencyjny Użytkownika lub adres e-mail, na który należy skierować odpowiedź,

 3. opis zgłaszanego problemu,

 4. oczekiwane przez Użytkownika działania.

 1. Właściciel platformy rozpatrzy reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

 2. W zakresie w jakim reklamacja związana jest z działalnością Agenta jako dystrybutora ubezpieczeń – w sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim i wymagających przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni. O przyczynie opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi informuje Użytkownika.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu pismo zawierające odpowiedź na Reklamację zostało wysłane Użytkownikowi listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o dostarczenie odpowiedzi drogą elektroniczną, Właściciel platformy przesyła odpowiedź na reklamację na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

 4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Agenta – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie Agent informuje również o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§ 7

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie Ubezpieczycielowi (na adres Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa) w terminie 30 dni liczonym od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy Ubezpieczenia, tj. od dnia doręczenia na adres e – mail polisy potwierdzającej zawarcie danej Umowy Ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.

 2. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8

 1. Właściciel platformy zapewnia stały i nieprzerwany dostęp do Platformy internetowej.

 2. Przerwy techniczne w funkcjonowaniu Platformy internetowej są zapowiadane z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba, że brak dostępu do Platformy internetowej jest spowodowany nagłą awarią systemu.

 3. Korzystanie z Platformy internetowej jest bezpłatne i dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

 4. Warunkiem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest posiadanie adresu e-mail.

 5. Korzystanie z Platformy internetowej jest możliwe, gdy w przeglądarce Użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.

 6. Platforma internetowa jest chroniona za pomocą szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu.

 7. Właściwe wyświetlanie Platformy internetowej oraz bezproblemowe korzystanie jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących minimalnych wymagań:

a) aktualna przeglądarka internetowa,

b) nieblokowanie plików cookies,

c) dostęp do Internetu.

 1. Właściciel platformy nie gwarantuje poprawności i skuteczności świadczonych usług w przypadku, gdy nie zostaną spełnione minimalne wymogi oraz zalecenia określone w ust. 7.

 2. Właściciel platformy informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, która używana jest m.in. do połączenia z Platformą internetową i przesyłania poczty elektronicznej, świadczenie usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik akceptuje, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych. Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, włamanie do systemu informatycznego. W celu minimalizacji wystąpienia ww. ryzyk Właściciel platformy zaleca, aby Użytkownik należycie zabezpieczył swój sprzęt komputerowy, w szczególności poprzez używanie legalnego oprogramowania, instalację programów antywirusowych oraz zapór sieciowych, wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do sprzętu oraz podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi.

§ 9

 1. Właściciel platformy zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w dowolnym terminie, które będą udostępniane Użytkownikowi drogą mailową oraz będą dostępne na Platformie internetowej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Pełna treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy internetowej w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących prowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu.

 5. Umowy zawierane są w języku polskim. Dla wszystkich umów właściwym jest prawo polskie.

 6. Wszelkie spory wynikające lub związane z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Użytkownika (ubezpieczającego), ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy.